Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün İlkeleri

Öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların ölçülmesine değil, eleştirel düşünme, girişimcilik, öz yönetim, iş birliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme gibi becerilerin de ölçülmesine ağırlık verilir.

Dolayısıyla, ölçme değerlendirme çalışmaları süreç ve sonuç odaklı olacak şekilde uygulanır.

Süreç odaklı değerlendirmelerde, performans görevleri, projeler, portfolyo çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için öğretmenlere destek verilir ve öğretmenlerle birlikte dereceli puanlama anahtarı (rubric), kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, gözlem formu gibi uygun ölçme araçları hazırlanır.

Sonuç odaklı değerlendirmelerde, uzun cevaplı açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı açık uçlu, eşleştirmeli ve doğru-yanlış soru tipleri kullanılarak ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda sınav hazırlanması için öğretmenlere destek verilir.

Okulumuzdaki ölçme ve değerlendirme sistemiyle, eğitimde kaliteyi arttıracak, öğretmen ve yönetim için karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive edecek ve velileri bilgilendirecek bir süreç yürütülür.


Ölçme ve değerlendirme;


Öğrenciler için,

• Ölçme-değerlendirme, dönüşümlü düşünme, paylaşma, becerilerini sergileme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme fırsatları sağlar.

• Farklı öğrenme tarzlarını, çoklu zekâlarını kullanmaya olanak tanır.

• Gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olur.


Öğretmenler için,

• Öğretim ve öğrenme sürecine dair kanıt toplama, plan yapma, ölçüt belirleme, dönüşümlü düşünme, rapor hazırlama için fırsatlar sunar.

• Çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzlarını ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurur.

• Ölçme-değerlendirme sonucunda beklenen ürün ile ilgili kriterleri önceden paylaşır.


Veliler için,

• Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair kanıtlar gösterir, öğrenciyi destekler.